Disclaimer & Algemene Voorwaarden  

Christi de Vries – Bij Christi

 

Artikel 1. Definities

1. Behandelaar: Christi de Vries / Bij Christi (CdV / BC).
2. Cliënt: de wederpartij van CdV / BC.
3. Behandeling: Diverse consulten, behandelingen en trainingen op basis van Access Consciousness® methoden en technieken en ander energetisch werk, waaronder werken met aura en chakra’s.
4. Overeenkomst: de afspraak voor behandelingen, trainingen of aankoop van een product.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de behandelaar enerzijds en de cliënt anderzijds zijn, onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden, uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 2. Acceptatie van een (prijs)afspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de behandelaar zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen de behandelaar en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de (prijs)afspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging hiervan.
2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen van de zijde van de cliënt inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de behandelaar schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
3. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op, de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze mondeling of schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één behandeling. Na afloop van een behandeling kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
o De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is(zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
o Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering
1. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
2. Voor annulering van behandelingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
o Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt geen kosten verschuldigd.
o Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, tenzij bij de annulering direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Indien de nieuwe afspraak wederom wordt geannuleerd, is de cliënt alsnog 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulering.
o Indien de cliënt zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een behandeling, is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd.
o De behandelaar is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. De behandelaar zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip aan cliënt kenbaar maken. Cliënt heeft te allen tijde het recht de afspraak bij een wijziging door de behandelaar te annuleren zonder dat cliënt hiervoor kosten aan de behandelaar verschuldigd is.

Artikel 6. Geheimhouding en inzagerecht
1. De behandelaar zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover behandelaar daartoe wettelijk verplicht is of aan de behandelaar hiervoor van de cliënt schriftelijke toestemming heeft verkregen.
2. De behandelaar zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan haar eventuele medewerkers en aan eventueel ingeschakelde derden.

Artikel 7. Tarieven
1. De tarieven voor behandelingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld bij het afsluiten van de overeenkomst.

Artikel 8. Betaling en facturering
1. Een behandeling dient direct na de voltooiing hiervan contant te worden voldaan. Op verzoek van de cliënt kan een kwitantie worden verstrekt.
2. Ingeval een behandeling wordt geannuleerd en hiervoor kosten zijn verschuldigd, zoals aangegeven in Artikel 5., zal cliënt hiervoor van de behandelaar een factuur ontvangen.
3. Tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen, dient de cliënt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de behandelaar te betalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de behandeling door de behandelaar is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De behandelaar geeft op geen enkele wijze geneeskundig advies of een geneeskundige garantie af, noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische, psychologische, mentale en fysiologische complicaties die zich tijdens, dan wel na uitvoering van haar behandeling(en) bij de cliënt, of na het verkopen van producten aan de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de behandelaar. De behandelaar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De behandelaar is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de behandelaar mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van de behandelaar voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de behandelaar beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de behandelaar aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de dienstverlening door de behandelaar is het Nederlands recht van toepassing.
2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening door de behandelaar die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank Noord-Holland bevoegd.

Artikel 11. Respons via e-mail of telefoon
1. De behandelaar zal naar beste kunnen binnen 72 uur antwoord geven op een door de cliënt gestuurde e-mail, ingesproken voicemail of andere manier van contact opname.
2. De behandelaar biedt geen garantie voor onmiddellijke respons op een bericht van de cliënt.

Artikel 12.
Onderzoek wijst uit dat het werken met de Access Tools en Processen, en andere gebruikte energetische methodieken (zoals aura/chakrahealing), van grote invloed kan zijn op het fysiologisch en mentaal functioneren van elk individu. Daarom raad Bij Christi / Christi de Vries aan dat iedereen die medicatie neemt, voor welke fysieke of mentale klacht dan ook, alvorens het beginnen met behandelingen Bij Christi, contact opneemt met de huisarts of behandelend specialist, om het medicijngebruik onder controle te houden tijdens het gebruik van de Access Tools en Processen en andere gebruikte energetische methodieken (zoals aura/chakrahealing). Een aanpassing in medicatie kan wellicht vereist zijn naar verloop van tijd, aangezien deze processen de persoon en zijn of haar lichaam in staat stellen om het zelfhelend vermogen aan te spreken en op eigen kracht te helen.

Heerhugowaard, 01-09-2017

Christi de Vries